سیخ کباب  

 


1- سیخ کباب کوبیده آلومینیومی

2- سیخ کباب کوبیده آلومینیومی شمش 

3- سیخ کباب کوبیده استیل 1/5 میلیمتر 

4- سیخ کباب کوبیده استیل 2 میلیمتر 

5- سیخ کباب برگ آلومینیومی 

6- سیخ کباب برگ استیل 1/5 میلیمتر

7- سیخ کباب برگ استیل 2 میلیمتر 

8- سیخ کباب سفارشی

 

 

 

 

    کلیه قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز بی اعتبار هستند لطفا با بخش فروش هماهنگ مکایید

    ×