و عدم سوختگی کباب - سرعت پخت بالا - کاهش هزینه - قابل شستشو - ممانعت از ابتلا کارکنان آشپزخانه به بیماریهای ریوی - صرفه جویی در مصرف سوخت ایمنی دستگاه - عدم آلودگی محیط زیست