پرده هوا اداری و تجاری

توضيح فارسي 

كاركرد اصلي پرده هوا:

- در ايجاد پرده اي نامرئي از هواي فشرده در بالاي درب هاي ورودي ساختمان هاي اداري - تجاري - خدماتي و... مي باشد تا ضمن ممانعت از ورود حشرات و گرد و غبار عاملي در جهت جلوگيري از به هدر رفتن انرژي ( بصورت گرما يا سرما ) گردد.
-پرده هوا در دو نوع اداري ، تجاري و صنعتي ارائه مي گردد

به طور كلي پرده هوا در موارد زير طراحي و اجرا مي گردد:

-جلوگيري از ورود گرد و غبار و خاك ، حشرات موذي ، دود ، بوهاي نا مطبوع گاز و بخار و هر نوع آلودگي محيطي ، از طريق ايزوله كردن فضاهاي داخل
-ايجاد يك پرده نامرئي و جلوگيري كننده از تبادل حرارت بين دو محيط
-جلوگيري از ورود بادهاي غالب فصلي به داخل سالن ها با وجود باز بودن درب ها
با رنگ بندی دلخواه مشتری