تماس با مدیریت  :

مهندس سپهر امینی

passargadequipment@gmail.com

 مدیران فروش :

07132345311 Tel/Fax

07132345312  Tel

07132345313 Tel

07132336037

07132336039

آدرس شیراز خیایبن شهید دکتر فقیهی یا صورتگر سابق شماره 127

کد پستی

7134953766