خمیر گیر خارجی

خمیر گیر ایرانی

خمیر پهن کن ایتالیا و طرح ایتالیا

خمیر پهن کن ایرانی

یخچال و فریزر ایستاده